Organizacja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich ( Dz.U.2014.1054 j.t.) organami zakładu są:

 1. Dyrektor zakładu;

  Dyrektor zakładu kieruje zakładem, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu, a w szczególności:
  • organizuje pracę w działach zakładu,
  • dysponuje przyznanymi zakładowi środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników zakładu,
  • opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników,
  • prowadzi dobór kandydatów na pracowników uwzględniający kompetencje i umiejętność postępowania z nieletnimi oraz osobistą przydatność do pracy,
  • reprezentuje zakład na zewnątrz.

  mgr Maciej Tomasz Rutkowski - Powierzenie funkcji Dyrektora Zakładu Poprawczego od dnia 1 września 1998 roku przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku.
 2.  

 3. Rada zakładu;

  Rada zakładu, jako organ kolegialny, współdziała z dyrektorem zakładu w wykonywaniu zadań zakładu i podnoszeniu jakości pracy zakładu oraz opiniuje:
  • roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju zakładu,
  • organizację pracy zakładu na dany rok,
  • wyniki zachowania nieletnich,
  • organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
  • rozkład dnia i porządek zajęć w zakładzie,
  • wnioski o przyznanie nagród, i stosowanie środków dyscyplinarnych
  • propozycje dyrektora zakładu w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym
  • dodatkowych, stałych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych lub wychowawczych,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

 

Strukturę organizacyjną Zakładu Poprawczego w Białymstoku określa Zarządzenie Dyrektora w sprawie Regulaminu Zakładu Poprawczego. Wewnętrzny porządek pracy określa Zarządzenie Dyrektora w sprawie Regulaminu pracy w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.
W skład zakładu wchodzą:
 • internat:
  • grupy specjalistyczne.
  • grupy resocjalizacyjne.
 • szkoły:
  • Szkoła Podstawowa Nr 41,
  • Gimnazjum Nr 25,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13,
 • warsztaty szkolne,
 • zespół diagnostyczno-korekcyjny,
 • inne działy zapewniające realizację zadań zakładu:
 • administracja,
 • obsługa,
 • służba zdrowia.

 

Udostępniający: Administrator   
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator   
Czas udostępnienia: środa, 31 marca 2010 13:47
Czas wytworzenia: środa, 31 marca 2010 13:47