Przedmiotowy zakres zadań

Zakład Poprawczy w Białymstoku realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014.382 j.t.)

 1. Zadania zakładu:
  1. resocjalizacja wychowanków (nauka nowych sposobów działań i komunikacji, rozwój kontaktów interpersonalnych, tworzenie postaw altruistycznych);
  2. eliminowanie zachowań autoagresywnych i destrukcyjnych społecznie;
  3. wspomaganie rozwoju osobistego oraz edukacja szkolna;
  4. uzyskanie wiedzy na temat działania mechanizmów, dających możliwość radzenia sobie z nawrotami uzależnienia;
  5. rozwój samoświadomości poprzez wgląd we własne ograniczenia emocjonalne, ich źródła i konsekwencje;
  6. profilaktyka zdrowotna ukierunkowana w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z używaniem narkotyków (m.in. HIV, AIDS, HCV) i innych środków odurzających oraz sposobami zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami;
  7. rozwijanie różnorodnych zainteresowań, nauka kreatywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu;
  8. poprawa funkcjonowania w związkach uczuciowych i w relacjach z osobami znaczącymi;
  9. nabycie różnego rodzaju umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym;
  10. wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia, w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zarobkowych w zakładzie i poza nim.
 2.  

 3. Zadania zakład realizuje w szczególności poprzez:
  1. terapię indywidualną - indywidualne rozmowy, udzielania wsparcia psychologicznego, doradztwo w różnych sprawach życiowych;
  2. terapię grupową - rozwiązywanie problemów emocjonalnych, rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, poznawanie reguł współżycia w grupie, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność współpracy;
  3. terapię przez pracę - nauka i utrwalanie umiejętności związanych z pracą samoobsługową i pracą na rzecz grupy, uczenie samodzielności i odpowiedzialności;
  4. obozy terapeutyczne - zdobycie i utrwalenie nabytych umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych, zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności za siebie i innych, poznawanie swoich mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
  5. realizację przez nieletnich obowiązku szkolnego oraz korzystanie z kursów zawodowych;
  6. uczenie aktywnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań twórczych, umożliwianie samorealizacji podopiecznych poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, itp.;
  7. współdziałanie z rodziną podopiecznego - ukierunkowywanie na podjęcie terapii przez członków rodziny w celu rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komunikacji między członkami rodziny.

 

Udostępniający: Radosław Konert   
Wytwarzający/Odpowiadający: Radosław Konert   
Czas udostępnienia: środa, 31 marca 2010 13:52
Czas wytworzenia: środa, 31 marca 2010 13:52